Tori Amos - 2007-12-05: Paramount Theatre, Seattle, WA USA

Das Album 2007-12-05: Paramount Theatre, Seattle, WA USA (auch 2007-12-05: Paramount Theatre, Seattle, WA, USA) wurde zwei mal veröffentlicht.

Tori Amos
Cover: Tori Amos - 2007-12-05: Paramount Theatre, Seattle, WA USA